СРБИ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Блог који се бави историјом Срба у средњем веку

недеља, 1. октобар 2023.

Ο СРБИМА И ЗЕМЉИ У KOJOJ САДА ОБИТАВАЈУ

 Треба знати да Срби воде порекло од некрштених Срба, названих и Бели (από των άβαπτίστων Σερβλων, των χαί άσπρων επονομαζομένων), насељених с оне стране Турске [тј. Мађарске], у крају који се код њих назива Бојки (Βοίκι); њима je y суседству и Франачка, исто као и велика Хрватска, она некрштена, која се назива и Бела. Тамо су дакле и ови Срби од давнине настањени. Пошто су два брата наследили од оца власт над Србијом, један од њих, преузевши половину народа, пребегне Ираклију, цару Ромеја; цар Ираклије га прими и као место насељавања даде му у солунској теми Сервију (έντφ θέματι θεσσαλονίκης τα Σέρβλια), која отада тај. назив носи. Срби на језику Ромеја значи робови (δοολοι), па се стога и ропска обућа обично назива сербула (σέρβυλα), a цербулијани (τζερβουλιάνοι.) они који јевтину и сиромашну обућу носе. Ово име добише Срби, јер постадоше робови цара Ромеја. После неког времена исти Срби одлуче да се врате у своје земље и цар их отпусти. Када су прешли реку Дунав, покају се, и преко стратега који je тада управљао Београдом (δω του στρατηγού, του τότε το Βελέγραδον κρατοοντος), јаве цару Ираклију да им додели другу земљу за насеље. 

И пошто садашња Србија и Паганија и земља Захумљана и Травунија и земља Конављана беху под влашћу цара Ромеја, a те земље опусте од Авара (јер из тамошњих земаља они изгнаше Романе који сада станују у Далмацији и Драчу), то цар у овим земљама насели исте Србе и беху они потчињени цару Ромеја; цар њих покрсти довевши свештенике из Рима и, научивши их да правилно врше дела побожности, изложи им хришћанско вероучење. Када Бугарска беше под влашћу Ромеја***, пошто je умро онај архонт Србин који je пребегао цару Ираклију, по наследству завлада његов син a потом унук и тако редом архонти из његовог рода. После извесног броја година роди се од њих Вишеслав (Βοίσέσθλαβοζ) и од њега Радослав (Τοδόσθλαβος) и од њега Просигој (Προσηγόης) и од њега Властимир (Βλαστίμηρος) и до овог Властимира Бугари су живели мирно са Србима, као блиски суседи, волећи једни друге, налазећи се у служби и потчињености према царевима Ромеја и примајући од њих доброчинства. За владе истог Властимира зарати против Срба Пресијам (Πρεσιάμ) архонт Бугарске желећи да их потчини, али ратујући три године не само да ништа не постиже, већ изгуби и већину своје војске. После смрти архонта Властимира наследише власт у Србији његова три сина: Мутимир, Стројимир и Гојник (ό Μουντψ,ηρος και δ Στροί'μηρος καϊ ο Γοίνίκος), поделивши земљу. За њихово време појави се архонт Бугара Михајло Борис, желећи да освети пораз свога оца Пресијама и отпочне рат; и Срби га тако потуку, те заробе његовог сина Владимира (Βλαδίμηρος), са дванаест великих бољара. Због синовљевих мука, тада Борис, иако преко воље, склопи мир са Србима Желећи да се врати у Бугарску и плашећи се да га Срби негде на путу не пресретну из заседе, затражи за своје обезбеђеше децу архонта Мутимира, Борена и Стефана (τον Βόρενα και τον Στέφανον), који га спроведоше читавог до границе, до Раса. За ову љубазност Михајло Борис их обдари великим даровима, a ови њему узвратише као гостински дар два роба, два сокола, два пса и осамдесет крзнених хаљетака, што Бугари сматрају да претставља склопљено пријатељство. Нешто доцније посвађају се иста три брата архонти Србије и пошто Мутимир, један од њих, надјача и желећи да сам влада, ону двојицу зароби и предаде их у Бугарску, задржавши под својим старатељством једино сина брата Гојника по имену Петра (Πέτρος), који одбеже у Хрватску, ο чему ће доцније бити речи. Напред споменути брат Стројимир у Бугарској имао je сина Клонимира (Κλονίμηρος) коме даде Борис Бугарку за жену. Од њега се роди у Бугарској Часлав (Τζεέσθλαβος). Α Мутимир, протеравши браћу и преузевши власт, роди три сина: Прибислава (Πριβέσθλαβος), Брана (Βράνος) и Стефана, и после његове смрти наследи га најстарији син Прибислав. После годину, дана дошавши из Хрватске, напред споменути Петар, син Гојника, протера c власти свога брата од стрица Прибислава са два његова брата и узе власт, a они побегавши дођу у Хрватску. После три године Бран зарати на Петра и од њега би побеђен, заробљен и ослепљен. После две године избегне из Бугарске и стигне и Клонимир, отац Часлава, са војском уђе у Достинику (ή Δοστινίκα), један од српских градова, са циљем да преотме власт. Њега нападне и убије Петар, и он владаше даљих 20 година, почевши од владе Лава, блаженог и светог цара, коме се подвргавао и покорно служио. Склопи мир [Петар] и са Симеоном, архонтом Бугарске, који му и кум постаде. Α после оног времена у коме je царевао исти господин Лав, тадашњи стратег у Драчу протоспатар Лав Равдух (Λέων δ Ταβδοοχος) који после тога би постављен за магистра и логотета дрома, дође у Паганију, тада у власти архонта Србије, да се састане и посаветује са истим архонтом Петром ο извесној ствари и предмету. Љубоморан на ово Михајло, архонт Захумљана, пријави Симеону, архонту Бугара, да цар Ромеја подмићује архонта Петра да се повеже са Турцима [тј. Мађарима] и зарати на Бугарску. У ово време била je и битка код Анхијала између Ромеја и Бугара. Обузет срџбом против српског архонта Петра, Симеон посла Сигрицу Теодора и оног Мармаја (απέστειλε τον Σιγρίτζη θεόδωρον καΐ tov Μαρμαήν εκείνον) са војском, који су водили са собом и кнежевића Павла, сина Брана, кога je Петар, као архонт Србије, ослепео. Дошавши архонту Србије c лукавством, Бугари, склопе са њим кумство и под заклетвом га убеде да му ce c њихове стране неће никакво зло десити, и тако преваре да изиђе код њих. И заробивши га одмах, одведу га у Бугарску, и он умре у затвору. На место њега дође Павле, син Брана, и он je владао три године. Цар господин Роман, држећи у Цариграду кнежевића Захарију (Ζαχαρίας), сина Прибислава архонта Србије, посла га да буде архонт у Србији, али овај отишавши и ступивши у борбу од Павла би поражен; заробивши га, наиме, предаде га Бугарима и беше држан у ропству. Затим, после три године, пошто се Павле окрену против Бугара, посла [Симеон] Захарију, који je раније био послат од господина цара Романа и он протера Павла и преузе власт у Србији. И он се одмах присети доброчинстава ромејског цара и поста противник Бугара, не желећи уопште да се њима потчињава, већ радије да се покорава цару Ромеја. Тако да, када je Симеон против њега послао војску под Мармајом и Сигрицом Теодором, њихове главе и оружје из рата посла цару Ромеја као трофеје (јер још je трајао рат између Ромеја и Бугара) и никада није престао, као и архонти пре њега, да шаље посланике царевима Ромеја и био je покоран и одан њима. Међутим, Симеон посла другу војску под Книном, Химником и Ицвоклом (δια του Κνήνου uai του Ήμνήχου και τοο Ήτζβόκλία) против архонта Захарије, а заједно c њима и Часлава. Уплашивши се, Захарија тада побеже у Хрватску, а Бугари пошаљу позив жупанима да дођу код њих и одведу архонта Часлава. Намамивши их заклетвом и одвевши их до првог села, одмах их заробе, уђу у Србију и покупе сав народ од малог до великог и одведу у Бугарску, а неки од њих умакну и оду у Хрватску и земља остаде пуста. У то време дођу исти Бугари, зарате на Хрватску под Алогоботуром (Άλογ-οβότουρ) и тамо беху поубијани сви од Хрвата После седам година Часлав побеже из Бугарске са још четворицом, из Преслава (από Περσθλάβου), дође у Србију и у земљи нађе само 50 људи, самаца без жена и деце, који су живели од лова. Са њима завлада земљом, обрати се цару Ромеја, тражећи од њега помоћ и потпору и обећавајући да ћe служити и покоравати се његовој заповести као и архонти пре њега. И отада цар Ромеја стално му je добра чинио, тако да се, дознавши за то, Срби који су се затекли у Хрватској и Бугарској и осталим земљама, a које je Симеон био раселио, сакупише око њега. Шта више, многи из Бугарске прибегну у Цариград и њих цар Роман заодене, обдари и пошаље Чаславу. И пошто je помоћу богатих дарова ромејског цара средио и населио земљу, он je, као и раније, покорно потчињен цару Ромеја и захваљујући великодушности цара и његовим многим доброчинствима, средио je ову земљу и као архонт се у њој учврстио. Архонт Србије je одавно, наиме од владе цара Ираклија, покорно потчињен цару Ромеја и никада не беше потчињен архонту Бугарске. У покрштеној Србији су насељени градови: Дестиник (το Δεστινόκον), Чернавускт , Међуречје (το Μεγυρέτους), Дреснеик, Лесник, Салинес, и у области Босне (είς το χωρίον Βόσονα) Котор и Десник.

недеља, 30. јул 2023.

1317. или 1318. година, битка у Жупи дубровачкој

 Током владања династије Немањића чести су били ратови са Дубровником. Краљ Стефан Урош II Милутин (1282-1321) је после склапања брака са ромејском принцезом Симонидом (1299. године) два пута ратова са Дубровником, 1301. и 1317-1318. године. Код дубровачког хроничара Мавра Орбина, остали су записи о три похода током једног рата, али није могуће утврдити тачну годину када се десила битка.(Ћирковић 1968, 25, ф. 4-14) Оно што би определило битку за 1317-1318. годину је спомен да је Драгутин већ мртав а умро је 1316. године.

 Дубровчани претходно су доживели два пораза од српске војске када су Дубровчане водили Петар Тудишевић а затим Паско Рањина али да су близу Жупе дубровачке под командом Џива Гундулића потукли српску војску и присили је на повлачење када је она хтела да се спусти у саму Жупу дубровачку. 

Проблем изазива непостојање Петра Тудишевића у документима тог периода, док Паско Рањина је постојао али у дубровачким документима се не помиње као командант био какве дубровачке војске. Џиво Гундулић је постојао али се помиње тек у документима везаним за последње деценије 14. века.


Литература:

1. Мавро Орбини, Краљевство Словена, прир. Ф. Баришић, Р. Самарџић, С. Ћирковић, Београд 1968.

четвртак, 13. јул 2023.

Ослобођења Јагодине 16. априла 1804. године

Први српски устанак започет је на Сретење 1804. године у шумадијском селу Орашцу. Буна подигнута на дахије брзо се ширила и устаници су схватили да морају заузети веће вароши ако желе потпуно збацивање дахијске страховладе. 
У Јагодини се налазио турски гарнизон од 600-700 војника, а било је 1784. године 150 турских кућа са око 750 Турака. Српских кућа је било 60. Управитељ вароши био је муселим Адб-ага кога је поставио дахија Кучук Алија, док је јагодински војвода био Отман. Кућа и седиште јаничарског команданта у Јагодини налазила се отприлике на месту некадашње кафане Солун, данас пицерије Пица Хит. 
Турци су имали шанчеве око вароши и карауле на Ђурђевом брду као и радионице за ножеве и јатагане. У Јагодини је било осам ханова у чијим шталама се могло сместити између 700 и 1000 коња. Постојао је и утврђени шанац близу џамије Дервиш-бега (на месту данашњег бокс клуба) са палисадом око себе. Све прилазе Јагодини Турци су оградили палисадом. Шанац према Ђурђевом брду су такође уредили.
Од краја фебруара до краја марта 1804. године устаници, под командом Младена Миловановића и Стевана Јаковљевића, предузели су два напада. Приликом другог напада пад Јагодине у руке устаника спречио је дахија Кучук Алија са 1000 јаничара. Крајем фебруара 1804. Алија Гушанац дошао са 800-1000 својих крџалија у Ћуприју. Покушао је да се преко Мораве и Гиља пробије до Јагодине и даље према Београду. Устаници, предвођени Младеном Миловановиће, сачекали су га испред својих положаја на Гиљу и нанели губитке, те су се крџалије повукле на десну обалу Мораве. Још једном крајем марта 1804. су крџалије Алије Гушанца покушале да се пробију код Гиља али су претрпели пораз.
Ипак, крџалије су се крајем марта 1804. пробиле до Јагодине а Кучук Алија се тада налазио у Крагујевцу одакле је кренуо према Јагодини са војском и турским породицама. Карађорђе је оставио део војске код Баточине да би место држали под опсадом јер су се јаничари добро утврдили, са другим делом војске кренуо је према селу Штипљу и тамо стигао 12. марта по старом календару. На Липару је вожд Карађорђе оставио под командом Теодосија Маричевића 1500 устаника који су блокирали продор Турака из Јагодине према опседнутој Баточини. Међутим, устаници код Липара су били лоше постављени и турски одред под Тосун-агом се пробио и разбио устаничку опсаду Баточине. Вратили су се истим путем, али због очекиване српске заседе кренули су према Кијеву (село јужно од Баточине). Ипак устаници су их сустигли ту код Кијева и у боју је погинуло 400 Турака (међу њима цела турска посада из Баточине), заробљено је 275 дугих пушака и 9 застава. Само се Тосун-ага пробио до  Јагодине са стотину коњаника. 
Након ове победе вожд Карађорђе се вратио у Штипље и ту сачекао војводу Милана Обреновића са Рудничанима. Након тог сусрета вожд Карађорђе је кренуо по нахији јагодинској да скупља додатне снаге. У томе је успео и прикупио је око 2000 војника које је поставио на Ђурђевом брду код Јагодине. Након тога вратио се у Штипље где је са Миланом Обреновићем и Младеном Миловановићем направио план напада на Јагодину. Према плану, Младен Миловановић је са својом војском био на Липару и чувао Цариградски друм, Милан Обреновић чувао је пут према Крагујевцу преко Црвеног брега (између Буковча и Рибника) а вожд Карађорђе је са војском био на Ђурђевом брду. 
Коначан напад устаника почео је 13. априла 1804. године са планом да три војске устаника истовремено нападну Јагодину. Међутим, војске Милан Обреновића и Младена Миловановића нису кренуле на време тако да је Турке напао само вожд Карађорђе са Ђурђевог брда. И поред удара Турака вождова војска је дошла до првих кућа и заузела их (можемо сматрати да се варош простирала до данашњег општинског суда). Тада креће напад војске Младена Миловановића и Милана Обреновића, али река Белица се излила изненада, и прелазак целе војске се није догодио. Мање групе устаника су прешле набујало Белицу и Турци видевши то ударили су свом силом на вождову војску и натерали је на повлачење. Одстрањујући опасност из правца југа (вождове трупе) Турци се окрећу малобројним устаницима који су усели да пређу Белицу из Младенове и Миланове групе. Само мали број ових устаника сее спасио бекством преко набујале Белице, остали су побијени. Турци, осокољени овим успехом, поново нападају вождове трупе. Један део устаника Турци су побили а један део заробили. Српске устанике је овај неуспешан напад стајао 150 погинулих, око 50 рањених и двадесетак заробљених. 
Нови напад устаника на Јагодину уследио је после пар дана. Карађрође је морао да окупио војску која се расула након првобитног неуспеха. Српски устаници су учинили јуриш на Јагодину и успели да је заузму 16. априла 1804. године. Дахија Кучук Алија је успео да побегне из Јагодине пробивши положаје Младена Миловановића. У тим жестоким борбама устаници су запалили Јагодину и убили 207 турских солдата а заробили 7. Срушена је и кућа јагодинског муселима. Устаника је погинуло 64 како вожд Карађорђе наводи у писму аустријском официру: "Они су навалили на Турке, ја ји устављам, а они нагазише на бусију и све мене жале се: Нећеш да нас пустиш на јуриш да ударимо, него нас све устављаш, и све је устало једнодушно на нашег непријатеља терати… у име бога Јагодину јесмо попалили и сад путујем."

четвртак, 17. новембар 2022.

Један од првих истраживача најраније историје Срба - Константин Николајевић (1821-1877)

 Константин Николајевић рођен је у Остружници 26. октобра 1821. године. гимназију је завршио у Крагујевцу, а у Паризу као благодејанац завршио је студије права 1844. године. Указом кнеза Александра Карађорђевића постављен је за секретара Кнежеве канцеларије 28. фебруара 1845, а 10. августа исте године именован је за секретара Српске агенције у Цариграду. Константин Николајевић, 11. августа 1847, постао је привремени капућехаја (дипломатски представник, агент, на Порти). Оженио се 21. октобра 1849. седамнаестогодишњом принцезом Полексијом, ћерком кнеза Александра и кнегиње Персиде Карађорђевић. Према председнику владе Авраму Петронијевићу од Константина Николајевића није било способнијег за ту дипломатску дужност. Чак и руски посланик је нудио да Николајевић пређе у руску службу где би боље напредовао. Захвалио се руском посланику речима: „Хвала вам за пажњу; али ово што сам, и штогод имам, све ми је од Србије: њој сам дужан и рад служити док сам год жив!“ Био је капућехаја у Цариграду све до 1856. године када постаје министар унутрашњих послова Кнежевине Србије. 

Константин Николајевић је 1848. направио пројекат о Српским Сједињеним Државама (Србији се присаједињује Босна, Херцеговина, Црна Гора и Стара Србија, а ССД би радиле на нестајању Аустријског царства). У томе је имао подршку Илије Гарашанина, министра унутрашњих послова 1843-1852, који је наводио: ,,Ваш пројекат био би једино спасење, а све друго биће само један крпеж и никакве ползе.“ После пада таста са власти, кнеза Александра Карађорђевића, 1858. године остаје до 1862. у Београду. Након тога је путовао Европом. Извршио је самоубиству 1. октобра 1877. године. Нека од његових дела: Кореспонденција из Париза или финанцијални и трговински пројекти (1843), О границама или докле се простирала област некадашњег пећког патријархата (1856), Комненовске или народне песме (1859), Стара историја Србска по домаћим предањима (1872 – недовршено).

Константин Николајевић бавио се и најранијом историјом Срба. У Србском летопису (издање Матице српске) из 1861. објавио је Критичка покушења у периоду од првих пет векова србске историје. Тај рад је излазио у неколико бројева Србског летописа у наставцима. Последњи наставак је изашао у Србском летопису за 1870. и 1871. годину под насловом Стара историја србска по домаћим предањима

Сматрао је да су се Срби доселили са подручја око реке Лабе и да се Бела Србија простирала све до реке Висле. Наводио је да словенско племе Бодрићи је припадало српском племену. На Балканском полуострву по Николајевићу српска племена су заузела огромна подручја од Тимока до Истре. Користио је као изворе Константина Порфирогенита, Тому Архиђакона и друге. 


Литература:

К. Николајевић, Критичка покушења у периоду од првих пет векова србске историје, Србски летопис за 1861, част прва, година 35, књига 103, Будим 1862, 

Р. Новаковић, Поводом једног заборављеног истраживача порекла Срба, Зборник Историјског музеја Србије 8-9 (1972) 3-21.

А. М. Савић, Кнежевина Србија и Османско царство (1839 – 1858), Београд 2021, докторска дисертација

Р. Фемић, Начертаније Илије Гарашанина као предмет различитих историографских интерпретација, Слово, часопис за српски језик, књижевности и културу, 17 (58-59), 156-177. 

Удеоне области кнеза Мутимира и његове браће Стројимира и Гојника

 Владарски род Властимировића владао је Србијом још од 7. века па све до половине 10. века. После смрти кнеза Властимира, негде око 851. године, власт над Србијом су преузела његова три сина Мутимир, Стројимир и Гојник поделивши земљу. Ово означава принцип секундогенитуре где сваки члан кнежевске владарске породице добија свој део државе. У средњем веку се говорило да је неко добио чест (део, удео) државе, док модерна стручна литература користи назив удеона кнежевина. Мора се нагласити да честници признају врховну власт владара државе.

Након победе над Бугарима када је заробљен бугарски принц Владимир са 12 бољара направљен си савезнички односи кнеза Мутимира са Бугарима. Изгледа да браћа Стројимир и Гојник нису били за мир јер су деца кнеза Мутимира, Борен/Бран и Стефан, морали да обезбеђују пролазак заробљеног бугарског принца и његових бољара (велможа) до српско-бугарске границе. У знак захвалности кнез бугарски Борис богато је наградио Мутимирову породицу а и они су узвратили уздарјем. Примећено је да се нигде не помињу породице Стројимира и Мутимира. 

Удеоне кнежевине Кнеза Мутимира, Стројимира и Гојника
Удеоне кнежевине кнеза Мутимира (851-891) и Стројимира и Гојника

Нешто касније посвађају се три брата и Мутимир надјача браћу Стројимира и Гојника и протера их у Бугарску, а поред себе задржи Петра, сина брата Стројимира. Кнез Мутимир се одржа на власти све до 891/892. када га је наследио најстарији син Прибислав (историчар Тибор Живковић сматра да име треба читати као Првослав 1)), који се на власти одржао само годину дана. 

Нас интересује где су се налазиле чести (удеоне кнежевине) Мутимира, Стројимира и Гојника. Према историчару Рељи Новаковићу Мутимир имао највеће и централне и делове земље између река Лим, горње Дрине, Ибра и Западне Мораве, док је Гојник имао прекодринске крајеве (можда Дринску жупанију помињану у Летопису попа Дукљанина), а Стројимир има земљу према Бугарској (Метохија)2). Реља Новаковић је сматрао да је Гојник имао прекодринске крајеве због бежања његовог сина Петра у Хрватску током самосталне владавине кнеза Мутимира. Ако је Петар побегао у Хрватску онда би значило да је његов отац, Гојник, имао контакте са Хрватима и можда радио на збацивању свога најстаријег брата Мутимира.3) Стројимир је према Рељи Новаковићу поседовао Метохију јер је његов син Клонимир из Бугарске ушао у Достинику, коју убицирао на простору Метохије, вероватно очекујући подршку од области која је била под управом његовог оца Стројимира.

Историчар Ђорђе Ђекић сматра да је Петар Гојниковић чуван у западним крајевима српске државе у области која је пре свађе и протеривања припадала кнезу Мутимиру. Према њему Мутимир је имао област према граници са Хрватском и Захумљем, свакако уз реку Врбас, обухватајући жупе Ускопље, Раму, као и Босну.4) Одатле даље изводи да су његова браћа имала области негде на према граници са Бугарском. Стројимирова област је била негде између ушћа Дрине, долине реке Јадар, реке Колубаре, Груже и Ибра.5) Област Гојникова била је, како изводи Ђорђе Ђекић, негде на северу где је макар мањим делом морала да буде уз границу са Бугарском што би његово противљење миру са Бугарском било разумљиво. Могуће је да је допирала до границе са Угарском.6)

Нажалост, без нових писаних и материјалних историјских извора неће бити могуће дати одговор на ово питање. 


Литература:

1) Т. Живковић, Словени и Ромеји, Београд 2000, стр. 100, ф. 307.

2Р. Новаковић, Још нека питања о обиму Србије у IX и X веку, Зборник Филозофског факултета X-1, Београд 1968, стр. 163.

3) Исто, стр. 163.

4) Ђ. Ђекић, Где се налазила територија којом је непосредно владао кнез Мутимир?Научна и духовна утемељеност друштвених реформи X (Научни скуп Бањалучки новембарски сусрети 27– 28. новембар 2009), Бања Лука 2011, стр. 8.

5) Исто, 10.

6) Исто, 10.

недеља, 23. јануар 2022.

Повеља деспотице Јелене Бранковић манастиру Хиландару из 1502. године

     Након пропасти Српске деспотовине 1459. године српска властела заједно са владарском породицом Бранковића повукла се на просторе Угарске. Тамо су добили поседе јер су били одлични борци против Турака Османлија.

    Јелена Бранковић је била ћерка Стефана Јакшића и жена последњег мушког потомка династије Бранковић, деспота Јована Бранковића (1496-1502). Сматра се да су Јакшићи једно време имали у свом поседу Јагодину. Након смрти деспота Јована Бранковића, угарски краљ додељује титулу деспота српског хрватском великашу Иванишу Бериславићу. Деспотица Јелена се удаје за деспота Иваниша Бериславића. Брак није дуго потрајао јер је деспот Иваниш умро 1514. године. Син Стефан Бериславић, као дечак од непуних десет година, понео је титулу српског деспота али је поседима управљала Јелена. 

Текст повеље: 

Боже велики и вишњи, који се кроз Свету Тројицу славиш, који неприкосновено у свету обитаваш, који си једини бесмртан; господару свих (бића), Господе неба и земље и сваке твари видљиве и невидљиве; (Ти) који седиш на престолу славе и гледаш у дубине беспочетне, невидqиве, несхватљиве, неописиве, неизменљиве; Оче Господа нашега Исуса Христа, великога Бога и Спаса, наду нашу; Он је слика твоје благости, печат раван лику (и обличју) који собом исказује тебе, Оца. Живо Слово, Бог истинит, предвечна Мудрост, живот, просветљење, сила, свет истинит у коме се Дух Свети јавио, истинити Дух; дар усиновљења, залога будућег богатства и почетак вечних блага, животворна сила, извор светости којима свака твар, укрепљена словесношћу и разумом, теби служи и теби, увек присутном, шаље славословља за све што чиниш; тебе хвале анђели, арханђели, престоли, господства, начела, власти, силе, многооки херувими, шестокрили серафими, који непрестано поју гласно славословqе: „Свет, свет, свет Господ Сават! Испуни се небо и земља славе његове." Са овим блаженим силама, Владико, човекољупче, и ја, грешна, вапим и говорим: „Свет си и пресвет и безмерна је величина светиње твоје." Преподобан је у свим делима својим Бог предвечни, који је ради нас грешних сишао са небеса и оваплотио се од Духа Светога и Богородице, приснодјеве Марије, добротворке и заступнице моје; који је муке претрпео и од удовице примио два новчића и блуднима грехе опростио и разбојника приликом последње исповести прихватио, и онога који је мито примио речју је оправдао; и услишио је мајку своју, преåисту Богородицу и добротворку моју, која се за грешнике молила. Стога и ја пречисту и пренепорочну Мајку твоју и добротворку своју узимам за молитељку пред тобом, Христе Боÿе, како би молитвама њеним прекрилио мноштво грехова мојих. Знам, Владико, знам да ћеш молбе пречисте своје Мајке, добротворке моје, прихватити, јер си постао човек човекољубља и милости ради. Због тога и ја, грешна и недостојна раба твоја, дрзнух се да приложим теби, пресветој и пренепорочној Мајци Бога свога, дар овај за опроштај грехова мојих; да се молиш Сину својему и Богу за нас. Одредих прилог према скромним својим моћима — да дајемо сто дуката сваке године нашем манастиру на Светој Гори, царској великој Лаври пресвете Богородице Хиландарске; да ми се поје параклис и (држи) литургија пресветој Богородици и добротворки сваког уторка и (ставља) прилевак на трпезу; и да будемо помињани на светим службама; а по мојем престављењу да ми се поје кољиво саборно и литургија како је уобичајено за свете цареве и ктиторе.

Писа се ова књига лета 7010 (1502), месеца јуна, једанаестог дана, у Будиму.

У Христу Богу благоверна госпођа Јелена, по милости Божијој деспотица Србљем.


Литература:

1. Гордана Јовановић, О повељи деспотице Јелене Бранковић, Свеске Матице српске грађа и прилози за културну и друштвену историју 49 (2009), 19-26.

четвртак, 25. новембар 2021.

Страдање Срба у Јагодини у зиму 1738/1739. године

           У Другом аустро-турском рату (1737-1739) Османско царство је потукло Аустријско царство и миром у Београду 1739. вратило Београдски пашалук /Смедеревски санџак/ под своју власт.

      Крушевачки санџакбег Дели Хасан - паша Суљобашић је био човек склон проневерама, изнудама, отимањима поседа и злочинима. Смењен је са места крушевачког санџакбега али се истакао својом борбеношћу током борби са Аустријанцима. Премештен је из Равног за мухафиза (заповедника) Јагодине почетком августа 1738. године. Чим је постављен мухафиз Дели Хасан - паша је добио задатак да прикупи податке од кнезова и коџабаша Јагодинске нахије, Крагујевачке нахије, Рудничке нахије, Пожешке нахије и Грочанске нахије колико би раја могла да скупи брашна, јечма, зоби и сламе а османска ордија ће одмах платити у готовом цену откупа. Да би помогла мухафизу Дели Хасан - паши у рату наређено је од стране Порте крајем 1738. да буду упућени као помоћ 1200 серденгечтија (јаничарски синови добровољци) из Скопља, Качаника, Дебра, Приштине и Вучитрна у Јагодину.

Злочин над Србима у Јагодини
Злочин над Србима у Јагодини

         У зиму 1738/1739. године мухафиз Дели Хасан - паша Суљобашић извршио је одмазду и побио известан број Срба, становника Јагодине, киван због своје небудности у вези са привременим губитком Рудника. Затим је присвојио њихова имања.

       Велики везир Иваз Мехмед-паша Насрулаховић, пореклом из Јагодине, упутио је ферман крајем маја 1739. године јагодинском мухафизу Дели Хасан - паши у ком је наглашено да се раји не дира у образ, имање, жене и децу, усеве, мулкове и стоку. Дели Хасан - паша добио је и задатак да тај ферман се прочита раји са упозорењем за оне који би се одметнули. 

            За овај злочин јагодинског мухафиза Дели Хасана - паше Суљобашића сазнало се на Порти тек у марту 1741. године, за време великог везира Хаџи Ахмед-паше, када су разбаштињени наследници побијених Јагодинаца покушали преко београдског везира да врате своју отету имовину.  Дели Хасан - паша Суљобашић је премештен за санџакбега у Призрен.

Литература:

Радмила Тричковић, Београдски пашалук 1687-1739, прир. Н. Шулетић, Београд 2013.

Радмила Тричковић, Крушевачки санџакбегови у XVIII веку, у: Крушевац кроз векове, ур. А. Стошић, И. Божић, М. Спремић, Крушевац 1972, 81-109.